top of page

Vysokoškolské tituly

Vysoké školy v České republice udělují svým absolventům různé akademické tituly, které jsou uznávány jako oficiální označení jejich absolvování. Tyto tituly se liší podle oboru studia, délky studia, typu vysoké školy a historického vývoje. V tomto článku si představíme přehled všech používaných i již neudělovaných akademických titulů v českém vysokém školství.

Bc.

Bakalář umění je akademický titul, který získá student po úspěšném ukončení tří- až čtyřletého studia na vysoké škole v uměleckém oboru.

BcA.

Bakalář umění je akademický titul, který získá student po úspěšném ukončení tří- až čtyřletého studia na vysoké škole v uměleckém oboru.

CSc.

Kandidát věd byl vědecký titul, který byl dříve udělován po úspěšném ukončení postgraduálního studia.

DSc.

Akademie věd ČR uděluje vědecký titul doktor věd významným vědcům.

DiS.

Absolventi vyšší odborné školy, kteří úspěšně obhájili diplomovou práci, získávají titul diplomovaný specialista.

Dr.h.c.

Titul čestný doktor je udělován za mimořádné zásluhy o stát, vědu, umění nebo kulturu.

DrSc.

Doktor věd byl vědecký titul, který byl dříve udělován po úspěšném ukončení postgraduálního studia.

Ing.

Inženýr je akademický titul, který je udělován absolventům magisterského nebo bakalářského studia v technických, ekonomických, zemědělských, lesnických nebo vojenských oborech, které trvá 4 až 6 let.

JUDr.

Doktor práv je akademický titul, který je udělován absolventům magisterského studia právnického směru, kteří úspěšně vykonají státní rigorózní zkoušku.

MDDr.

Doktor zubní medicíny je akademický titul, který je udělován absolventům pětiletého studia na lékařské fakultě se zaměřením na zubní lékařství.

MUDr.

Doktor medicíny je akademický titul, který je udělován absolventům šestiletého studia na lékařské fakultě.

MVDr.

Doktor veterinární medicíny je akademický titul, který je udělován absolventům šestiletého studia na veterinární fakultě.

PhMr.

Titul magistr farmacie byl akademický titul, který byl dříve udělován absolventům farmacie.

PhDr.

Titul doktor filozofie je akademický titul, který je udělován magistrům po studiu humanitních, pedagogických a společenskovědních oborů na vysokých školách, pokud úspěšně složí státní rigorózní zkoušku.

PaedDr.

Titul Doktor pedagogiky je akademický titul, který byl dříve udělován absolventům pedagogických vysokých škol po složení příslušné zkoušky.

RNDr.

Titul doktor přírodních věd je akademický titul, který je udělován magistrům po studiu přírodovědných oborů na vysokých školách, pokud úspěšně složí státní doktorskou zkoušku.

Ph.D.

Titul doktor je nejvyšší akademický titul, který je udělován absolventům doktorského studia na vysokých školách.

MgA.

Magistr umění je akademický titul, který je udělován absolventům čtyř- až šestiletého studia na uměleckých vysokých školách.

PharmDr.

Titul doktor farmacie je akademický titul, který je udělován magistrům po studiu farmaceutických oborů na vysokých školách, pokud úspěšně složí státní doktorskou zkoušku.

Mgr.

Titul Magistr je akademický titul, který je udělován absolventům čtyř- až šestiletého studia na vysokých školách.

akad. arch.

Titul akademický architekt je akademický titul, který je udělován absolventům magisterského studia v oboru architektury na vysoké škole.

ThLic.

Titul licenciát teologie je akademický titul, který je udělován magistrům po studiu teologického nebo náboženského směru na vysoké škole, pokud úspěšně složí příslušnou zkoušku.

Th.D.

Titul doktor teologie je akademický titul, který je udělován absolventům doktorského studia na vysokých školách teologického směru, pokud úspěšně složí státní doktorskou zkoušku.

ThDr.

Titul doktor teologie je akademický titul, který je udělován magistrům po studiu teologického směru na vysoké škole, pokud úspěšně složí státní doktorskou zkoušku.

akad. soch.

Titul akademický sochař je akademický titul, který je udělován absolventům magisterského studia v oboru sochařství na vysoké škole.

akad. mal.

Titul akademický malíř je akademický titul, který je udělován absolventům magisterského studia v oboru malířství na vysoké škole.

emer. prof.

Emeritní profesor je čestný titul, který je udělován rektorem vysoké školy profesorům, kteří odešli do důchodu, ale stále se chtějí podílet na vědecké práci fakulty.

V České republice se již neudělují některé tituly, které byly dříve používány. Mezi ně patří:

 • RSDr. (doktor sociálně politických věd)

 • MSDr. (doktor stomatologie)

 • dipl. Ing. (diplomovaný inženýr)

 • dipl. ekonom, dipl. technik apod.

 • ArtD. (doktor umění)

 

RSDr. byl udělován absolventům Vysoké školy politické za minulého režimu.

MSDr. byl udělován krátce počátkem 50. let na LF UK.

dipl. Ing. byl udělován v některých technických či stavebnických oborech, zejména na VUT.

dipl. ekonom, dipl. technik apod. byly nahrazeny titulem DiS.

ArtD. je titul, který je udělován na bratislavské VŠMU. Je to obdoba titulu Ph.D.

Mgr.art. je titul, který je udělován na bratislavské VŠMU. Je to obdoba českého titulu MgA.

Tituly v anglosaském světě:

V anglosaském světě se používají tituly, které jsou založeny především na písmenech "M" a "A". Tyto tituly jsou udíleny po absolvování různých úrovní vysokoškolského studia.

Bakalářské tituly:

 • BA (Bachelor of Arts) - bakalář umění

 • BBA (Bachelor of Business Administration) - bakalář obchodních studií

 • BSc (Bachelor of Science) - bakalář věd

 • BBS (Bachelor of Business Studies) - bakalář obchodních studií

Magisterské tituly:

 • MA (Master of Arts) - magistr umění

 • MBA (Master of Business Administration) - magistr obchodních studií

 • MSc (Master of Science) - magistr věd

 • LLM (Master of Laws) - magistr práv

Doktorské tituly:

 • PhD (Doctor of Philosophy) - doktor filozofie

 • DBA (Doctor of Business Administration) - doktor obchodních studií

Další tituly:

 • CertHE (Certificate in Higher Education) - certifikát o vysokém vzdělání

 • DipHE (Diploma in Higher Education) - diplom o vysokém vzdělání

 • BSBA (Bachelor of Science in Business Administration) - bakalář obchodních studií

 • BTh (Bachelor of Theology) - bakalář teologie

 • MIM (Master of Information Management) - magistr informačního managementu

 • DiM (Diploma in Management) - diplom o managementu

bottom of page
Váš dotaz?